OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti Fitness Clinic s.r.o. se sídlem Jindrova 1325/56, 155 00 Praha 13, IČ: 09506551, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337293.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Fitness Clinic a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Fitness Clinic a jeho zákazníků.
 2.  Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (https://www.fitnessclinic.cz/) a současně na recepci fitness.

II. PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB V PROSTORECH FITNESS CLINIC

 1.  Aktuální nabídka zboží a služeb fitness, včetně cen za dané služby a zboží, je k dispozici v prostorech Fitness Clinic a na internetové adrese www.fitnessclinic.cz.
 2.  Zákazník má možnost za zboží a služby platit prostřednictvím identifikační karty, má-li na klientském účtu uložen Deposit (jak je specifikován níže), a to alespoň ve výši odpovídající hodnotě kupovaného zboží nebo služby.
 3.  Zboží a služby lze Zákazníkovi prodat také bez použití identifikační karty, resp. zřízení Klientského účtu, tedy na tzv. anonymní účet, v takovém případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje Fitness Clinic.

III. KLIENTSKÝ ÚČET, DEPOSIT, ČLENSTVÍ, PERMANENTKA

 1. Zákazník si zřizuje klientský účet. Klientský účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na povinná pole. Po založení karty si může Zákazník vložit na klientský účet peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 500 Kč.
 2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, platební kartou na pokladně fitness nebo přes klientský účet na adrese fitnessclinic.cz prostřednictvím platební brány. Vklad na Deposit není možné učinit prostřednictvím benefitních poukazů. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených v Fitness Clinic. Zákazník má přístup ke stavu svého klientského účtu. O aktuální výši Depositu na klientském účtu se může Zákazník informovat na recepci, a to po předložení příslušné klientské karty vztahující se k danému účtu.
 3. Fitness Clinic dále umožňuje Zákazníkovi využívat svůj klientský účet k nákupu členství, permanentek, které umožňují Zákazníkovi využívání služeb fitness po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, měsíční permanentka do fitness apod.). Fitness Clinic může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod.
 4. Zákazník má možnost vstupovat na svůj klientský účet přes webové rozhraní na adrese fitnessclinic.cz a prostřednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat, a případně zakoupit jednotlivé služby, členství nebo permanentku. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci.

IV. ZÁKAZNICKÝ IDENTIFIKÁTOR

 1. Po zřízení klientského účtu bude Zákazníkovi předána identifikační karta, která slouží jako identifikátor ke klientskému účtu. Identifikační karta může být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým může disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel této karty. Identifikační karta bude Zákazníkovi vystavena oproti záloze 100 Kč. Fitness Clinic má právo požadovat náhradu škody v případě poškození identifikační karty.
 2. V případě ztráty/odcizení identifikační karty je Zákazník povinen co nejdříve kontaktovat Fitness Clinic, aby tuto kartu zablokoval. Fitness Clinic neodpovídá za případné škody, které Zákazníkovi z důvodu ztráty/odcizení identifikační karty vzniknou.

V. REZERVACE

 1. Zákazník si může rezervovat skupinové lekce fitness (dále jen „Rezervace“), pokud má v Fitness Clinic zřízen klientský účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity nebo tuto aktivitu přímo hradí.
 2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci, a to na základě předložení identifikační karty a/nebo přes webové rozhraní po přihlášení do klientského účtu.
 3. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude
 4. Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace.
 5. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.
 6. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Fitness Clinic, osobně na recepci či elektronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován V případě chybné rezervace a jejího storna v časech, kdy je účtován storno poplatek, může Zákazník podat písemnou žádost na e-mail info@fitnessclinic.cz o neúčtování storno poplatku za podmínky, že v daný den Zákazník absolvoval a řádně uhradil službu, která je předmětem storno poplatku, a to v jiném čase. Fitness Clinic posuzuje oprávněnost žádosti Zákazníka.

VI. PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB PŘES INTERNET

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Fitness Clinic jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.
 2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy či smlouvy na dodání služby (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“, které zasílá Fitness Clinic automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi Fitness Clinic.
 3.  Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží či s dodávkou konkrétní služby podle výběru Zákazníka. Místem dodání zboží je adresa Fitness Clinic. Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím od Fitness Clinic po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty.
 5. Před zasláním objednávky Fitness Clinic je Zákazníku umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
 6. Smlouvy jsou po svém uzavření s Fitness Clinic archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze Fitness Clinic. Způsob dodání zboží Zakoupené zboží si může Zákazník vyzvednout osobně na recepci Fitness Clinic. V případě, že si objednané zboží Zákazník nepřevezme do sedmi dnů od jeho zakoupení, pokud bude zboží připraveno k odběru, má Fitness Clinic právo odstoupit od Smlouvy.

Platební podmínky

V internetovém obchodu Fitness Clinic existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou a převodem na účet.

Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží. V případě, kdy je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je třeba, aby Zákazník o svém odstoupení od smlouvy Fitness Clinic informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Fitness Clinic, e-mailovou adresu: info@fitnessclinic.cz nebo osobně ve fitness. Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, vrátí mu Fitness Clinic bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby Fitness Clinic použije stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou Zákazník provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který Zákazník uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.
 4. Platbu Fitness Clinic Zákazníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li Zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 5. V případě odstoupení od smlouvy Zákazník vrátí Fitness Clinic zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Fitness Clinic bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím Zákazníkovi odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Fitness Clinic má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být Zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.
 6. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese Zákazník rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7.  Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu Fitness Clinic nebo předá osobně na recepci fitness.
 8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu Fitness Clinic a právním řádem platným v ČR.
 2. Reklamační řád internetového obchodu Fitness Clinic je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

Ostatní ustanovení

 1. Fitness Clinic si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.
  Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem Fitness Clinic.
 2. Fitness Clinic má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již Zákazník uhradil, bude mu kupní cena vč.
 3. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.
 4. Odesláním elektronické objednávky Zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu Fitness Clinic.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. K ochraně osobních údajů Kupujícího jsou použity tyto podmínky pro ochranu osobních údajů.

VII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Kontaktní údaje prodávajícího: Jindrova 1325/56, 155 00 Praha 13, e-mail info@fitnessclinic.cz, telefon +420 602 202 272 (recepce).
 2.  Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 23.5. 2021 a jsou k dispozici na recepci Fitness Clinic a na internetových stránkách fitnessclinic.cz.

VIII. DALŠÍ ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@fitnessclinic.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Fitness Clinic s.r.o. se sídlem Jindrova 1325/56, 155 00 Praha 13, IČ: 09506551, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 337293 (dále jen „fitness“ nebo „prodávající“), vydává s účinností od 23.5. 2021 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží či služeb (dále jen „reklamační řád“).

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Fitness Clinic s.r.o. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití depositu ve fitness (dále jen „zboží“ či „služeb“).
 2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
 3. Zákazník (dále jen „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. REKLAMACE

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále jen „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).
 2.  Dojde-li ke zrušení skupinové lekce, na které si zákazník již zakoupil vstup, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.
 3.  Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.
 4.  Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.
 5.  Místem uplatnění reklamace je Fitness Clinic – Jindrova 1325/56, 155 00 Praha 13, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně ve fitness, poštou nebo emailem na adresu info@fitnessclinic.cz.
 6.  Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.
 7.  Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
 8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.
 9.  Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
 10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.
Přejít nahoru